Registre civil

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

NAIXEMENTS

PARELLES CASADES DINS DEL TERRITORI ESPANYOL:

- Foli groc facilitat per la Clinica o Hospital formalitzat per la llevadora (comunicat del facultatiu que va assistir el naixement) el pare o la mare haurà d'emplenar la resta.
- Foli blanc. L'interior d'aquest haurà d'estar emplenat pel pare o la mare (serveix per empadronar-lo i al mateix temps per fer l'estadística); els apartats 1, 2, 3, i 4 en cas d'un nadó i següents en cas de bessons o trigèmins.
- DNI o passaport original del pare i mare.
- Llibre de família.

PARELLES CASADES FORA DEL TERRITORI ESPANYOL:

- La mateixa documentació que els anteriors.
- Certificat de matrimoni del seu país traduït a l'idioma espanyol o, en el seu cas, venir els dos cònjugues.

PARELLES DE FET:

- La mateixa documentació dels primers i haurà de venir el pare.

QUAN LA MARE ÉS DIVORCIADA O SEPARADA:

- La mateixa documentació dels primers, venir el pare i la mare hauran de venir i aportar la sentència de divorci o de separació.

QUAN LA MARE ÉS SOLTERA:

- La mateixa documentació dels primers i haurà de venir ella personalment.
Recordeu que teniu trenta dies des del naixement fins a la inscripció en el Registre Civil i que cal inscriure el nadó en la localitat del seu naixement o en la localitat d'empadronament dels pares; en cas de que en el DNI no consti el domicili on voleu que sigui empadronat haureu de portar l'empadronament de l'Ajuntament i demostrar que no ha sigut registrat en cap altre Registre Civil, mitjançant el full que també us donen en la clínica o Hospital.

MATRIMONI CIVIL

- La sol·licitud ha de realitzar-se per ambdós sol·licitants. L'expedient s'ha de tramitar en el Registre Civil del domicili d'algun dels contraents; si més no, dos mesos abans de la data prevista o desitjada per a la boda.
- S'han d'aportar els originals dels documents.
- A més a més, quan s'iniciï l'expedient els contraents han de presentar-se amb dos testimonis que coneguin els contraents i que no siguin familiars, amb el DNI original i una fotocòpia.

SI ELS DOS CONTRAENTS SÓN ESPANYOLS O NACIONALITZATS:

- Certificat literal de naixement actualitzat (té una validesa de 6 mesos), expedit pel Registre Civil del lloc de naixement.
- Certificat d'empadronament o de residència, expedit per l'Ajuntament del municipi (Caduca als 3 mesos.) S'ha d'acreditar la residència dels dos darrers anys. (S'han de presentar tants empadronaments com municipis on s'hagi residit els dos darrers anys.)
- DNI original i fotocòpia.
- Fe de vida i estat, que es farà en el Registre Civil en el moment d'incoar l'expedient.

SI ALGUN DELS CONTRAENTS ÉS DIVORCIAT:

- Certificat literal del matrimoni anterior on consti l'anotació marginal de la sentència de divorci o nul·litat.

SI ALGUN DELS CONTRAENTS ÉS VIDU:

- Certificat literal del matrimoni anterior.

- Certificat literal de defunció del cònjuge difunt.

SI ALGUN DELS CONTRAENTS ÉS MENOR D'EDAT:

- Si són majors de 14 anys i menors de 16, hauran d'obtenir prèviament la dispensa judicial per poder contraure matrimoni civil.

- Si són majors de 16 anys, prèviament han de sol·licitar l'emancipació que es tramita en el Registre Civil.

SI ALGUN DELS CONTRAENTS ÉS ESTRANGER:

- Ha d'adjuntar la mateixa documentació que es demana a una persona espanyola, però legalitzada pel consolat del seu país a Espanya o el Consolat d'Espanya al seu país.
- Els ciutadans dels següents països (Alemanya, Àustria, Itàlia, Luxemburg, Portugal, Països Baixos, Antilles Neerlandeses, Suïssa i Turquia) hauran de presentar certificat de capacitat matrimonial o de solteria segons Conveni de Munic, o certificat d'impossibilitat d'expedir-lo.

- Inscripció consular.

- Audiència reservada, per separat, davant el jutge o secretari judicial, manifestant que no hi ha impediments per contraure matrimoni. Així com les preguntes pertinents per verificar si coneixen els pares, germans, nom d'aquests, professions d'ambdós i característiques.

La documentació anteriorment ressenyada haurà de presentar-se degudament traduïda per traductor jurat i els originals legalitzats pel seu consolat, així com fotocòpia del passaport o targeta de residència.

REFUGIATS O APÀTRIDES:

- Aquells que no puguin aportar la documentació de l'apartat estrangers, acreditaran tal condició mitjançant el document que, a tal efecte, expedeixin les autoritats governatives espanyoles, i les seves circumstàncies personals (nom i cognoms, lloc i data de naixement, nom dels pares, estat civil, i residència dels dos últims anys) mitjançant un certificat emès per la Creu Roja Espanyola o per l'ACSAR.

PER PODERS:

- Haureu de presentar tota la documentació anterior, segons sigui el cas personal i a més a més el poder notarial legalitzat de la persona representada i no present en el moment de tramitar l'expedient de matrimoni.
Menu