Canal intern d'alertes

Heu detectat una mala praxi a l’Ajuntament i podeu aportar proves o indicis objectius relatius a aquesta conducta?Utilitzant l’aplicació, que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat, podeu fer que s’investigui el cas i s’actuï per millorar la integritat del sector públicPodeu escollir una comunicació totalment anònimaPodeu fer el seguiment de la comunicació a través d’un canal segur i conversar, tot que sigui anònimament, amb l’òrgan gestor de la bústia, que és independent en l’exercici de les seves funcions

 

Per què s’ha creat aquest canal de participació i col·laboració?

Per enfortir la integritat del sector públic municipalCom a mitjà de prevenció i detecció d'irregularitats

 

Per garantir la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador

La bústia neix amb l'objectiu d'enfortir la integritat i afavorir la cultura ètica i de compliment normatiu en els òrgans i en les entitats municipals així com entre el personal al seu servei, inclosos els càrrecs electes.Es tracta d'un canal segur i bidireccional que promou la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones, mitjançant la participació, per cultivar la integritat en la gestió pública i protegir l'interès general per mitjà de la prevenció i la detecció de conductes irregulars contràries a l'ordenament jurídic i a les pautes ètiques de conducta.

 

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat. La persona que fa la comunicació té dret a la protecció eficaç de la seva identitat, a la garantia plena de l'anonimat a l'entorn digital (si opta per fer-la de manera anònima) i a la integritat laboral. A més, si aquesta comunicació es refereix a accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu o a infraccions del dret de la Unió i estan també dins de l'àmbit d'aplicació de la llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen d'infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (art 2 i 3) la persona informant podrà tenir, així mateix, dret a la protecció prevista en aquesta llei si es compleixen la resta de requisits que s'hi estableixen.

 

Accés a la Bústia Ètica

La Bústia Ètica és un canal només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l'Ajuntament, no per formular queixes i consultes. Aquest canal intern només és d'ús per a les persones relacionades amb l'ens: treballadors, extreballadors, extreballadors jubilats, contractistes entre d'altres... En cas de queixes i suggeriments, l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania altres canals de comunicació

 

Accés a la Bústia de l'Oficina Antifrau

Utilitzant l'aplicació podeu alertar-nos perquè s'investigui el cas, contribuir en la lluita contra la corrupció i millorar la integritat de la gestió pública. Assegureu-vos de conèixer les eines d'anonimat Aquest és l'enllaç cap al canal extern de l'Oficina Antifrau, a través del qual es poden presentar alertes per part de qualsevol persona.

 

Consulteu la INSTRUCCIÓ DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’ALERTA D’INFORMACIÓ

Consulteu la DESIGNACIÓ DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Menu