Tràmits i gestions

Registre de documents adreçats a l’Ajuntament de Vallclara

Per formular les sol·licituds d’iniciació, el ciutadà s’haurà de regir pel que disposa l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

1. Les sol·licituds que es formulin han de contenir:

a) Nom i cognoms de la persona interessada i, si s’escau, de la persona que la representi, i també la identificació del mitjà preferent o del lloc que s’assenyali per a les notificacions.

b) Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud.

c) Lloc i data.

d) Signatura de la persona sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.

e) Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça.

2. Quan les pretensions corresponents a una pluralitat de persones tinguin un contingut i un fonament idèntics o substancialment similars, poden ser formulades en una única sol·licitud, llevat que les normes reguladores dels procediments específics ho disposin altrament.

3. De les sol·licituds, les comunicacions i els escrits que presentin a les oficines de l’Administració, les persones interessades en poden exigir el rebut corresponent que n’acrediti la data de presentació. S’ha d’admetre com a rebut una còpia on figuri la data de presentació anotada per l’oficina.

4. Les administracions públiques han d’establir models i sistemes normalitzats de sol·licituds quan es tracti de procediments que impliquin la resolució nombrosa d’una sèrie de procediments. Els esmentats models han d’estar a la disposició dels ciutadans en les dependències administratives. Les persones sol·licitants hi poden adjuntar els elements que estimin convenients per a precisar o completar les dades del model, els quals han de ser admesos i tinguts en compte per l’òrgan a què s’adrecin.

Forma de presentació: presencialment o mitjançant correu ordinari (el particular no podrà justificar recepció) o correu amb justificant de recepció.

El funcionament del Registre de la Corporació es regirà pel que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Ara també podeu utilitzar el nou sistema de formularis digitals e-tram, de tal manera que nomès cal que empleneu les diferents caselles amb les dades corresponents i premer el botó envia. La sol·licitud rebuda serà registrada a la secretaria municipal, i en pocs dies rebreu al vostre domicili el document sol·licitat.
Menu