Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Et trobes a:  Portada > Destaquem 2

L’Ajuntament de Vallclara posa en funcionament la seu electrònica

La seu electrònica, des de l'any 2013 es troba ja en ple funcionament al web municipal de l’Ajuntament.

La seu electrònica és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis. La titularitat, gestió i administració de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Vallclara , òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències.

És un instrument de relació electrònica amb els ciutadans del que ha de disposar obligatòriament l’administració i que es crea sota les condicions que determini, tal i com estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. A la seu es garanteix la identificació inequívoca i plena de l’administració titular i la veracitat, integritat, autenticitat i vigència de tots els continguts.

En definitiva, és una adreça electrònica de referència on trobar, com a mínim, els continguts i serveis que per normativa han d’estar publicats en seu electrònica i, per tant, sota les garanties que la seu aporta.
Podem agrupar en tres àmbits els serveis que pot incloure la seu electrònica.

Informatiu:

- Inventari complet de serveis accessibles per mitjans electrònics i, si escau, els corresponents formularis normalitzats.

- Tauler d’edictes.

- Informació sobre la pròpia seu i els mecanismes d’interacció (identificació del titular de la seu, mitjans electrònics d’accés, sistemes de signatura acceptats, etc.).

- Contractació: perfil del contractant.

- Activitats: procediments i tràmits de les activitats sotmeses a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, a través d’una finestreta única electrònica. Així com obtenció d’informació i formularis, coneixement de les resolucions i comunicacions.

- Medi ambient: obligacions d’informació en matèria mediambiental derivades de la Llei 27/2007, d’accés a la informació mediambiental.

Tramitació i serveis:

- Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que es poden presentar al registre electrònic i accés al mateix.

- Relació de dies inhàbils.

- Sistema de suggeriments i queixes.

- El sistema de comprovació de documents emesos per l’administració titular que contenen un codi segur de verificació.

- La data i hora oficials a efectes de còmput de terminis.

- Sistema de verificació dels segells electrònics emprats.

Atenció personalitzada:

- Mecanismes per al coneixement de l’estat de tramitació d’un expedient.

- Espai personalitzat que inclou, entre altres, l’accés a les notificacions electròniques.

Actualment la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vallclara ja conté la majoria d’aquests serveis, i d’altres que en un curt termini de temps entraran en funcionament dins la mateixa plataforma ciutadana.

L’entrada en funcionament de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vallclara permetrà descongestionar els continguts de l’actual pàgina web municipal, podent-la alliberar de documentació oficial burocràtica de l’Ajuntament i dotant-la de més contingut informatiu i d’utilitat per al visitant.